CÔNG TRÌNH: THIẾT KẾ PHÒNG SPA NHÀ BÀ HUYỀN - CAO XANH, QUẢNG NINH